ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΔΩΡΕΑΣ

Όλες οι βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε να προχωρήσει κανείς σε ανάκληση της Γονικής Παροχής – Δωρεάς την οποία έχει συστήσει.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
7 Φεβρουαρίου 2023
Η οικονομική στήριξη των νεότερων μελών της οικογένειας, είτε με χρηματικές παροχές είτε με μεταβίβαση ακινήτων (δωρεές, γονικές παροχές) αποτελεί σχεδόν πάγια τακτική στις ελληνικές οικογένειες.

Αρκετοί γονείς προκειμένου να αισθάνονται ασφαλείς κατά την μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας προς τα τέκνα τους, μεταβιβάζουν μόνο την ψιλή κυριότητα παρακρατώντας για τον εαυτό τους και εφόρου ζωής τους την επικαρπία.

Η επικαρπία είναι µία προσωπική δουλεία. Στην επικαρπία ο επικαρπωτής μπορεί να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται την ξένη ιδιοκτησία, η οποία ανήκει στον ψιλό κύριο (πχ είσπραξη μισθωμάτων). Πρέπει όμως να διατηρήσει την ουσία του, δηλαδή να µην αλλοιώνει το σχήμα, τη μορφή, το μέγεθος κ.λπ. του ακινήτου. ∆εν ευθύνεται όμως για τη φυσιολογική φθορά του ακινήτου (ΑΚ 1158).

Στην ψιλή κυριότητα ο ψιλός κύριος στερείται (δηλαδή έχει αποψιλωθεί) τα πλεονεκτήματα της επικαρπίας. Ο ψιλός κύριος δεν μπορεί να καρπωθεί, να χρησιμοποιήσει, να εκμεταλλευθεί το ακίνητο. Οι δυνατότητες αυτές έρχονται στον ψιλό κύριο όταν θα αποκτήσει και την επικαρπία του ακινήτου (µε τον θάνατο του επικαρπωτή ή µε τη μεταβίβαση της επικαρπίας µε άλλη χαριστική ή επαχθή αιτία – Άρθρα 1142 και 1143 του ΑΚ).

Δεν είναι λίγες ωστόσο οι περιπτώσεις όπου ο ευνοούμενος από την πράξη μεταβίβασης φέρεται αχάριστα προς τον δότη, με αποτέλεσμα ο παρέχων απογοητευμένος να αναζητάει λύσεις προκειμένου να προασπίσει τα έννομα συμφέροντα του και την αφόρητη αδικία που νιώθει προς το πρόσωπο του.

Στην παρούσα παρουσίαση θα καταγράψουμε συνοπτικά τις βασικές πληροφορίες τις οποίες θα χρειαστεί κανείς προκειμένου να προχωρήσει στην ανάκληση της Γονικής Παροχής – Δωρεάς την οποία έχει συστήσει προς το ή τα τέκνα του με τη μνεία ότι τούτη έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες μας.

Σύμφωνα με την ΑΚ 1509 «Η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας, είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσόν που υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Η ευθύνη όμως απέναντι στο τέκνο, εκείνου που έκανε την παροχή, για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του πράγματος, κρίνεται πάντοτε κατά τις διατάξεις για την ευθύνη του δωρητή».

Αν η παροχή δεν υπερβαίνει το μέτρο αυτό, τότε πρόκειται για γονική παροχή και συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή άλλες διατάξεις. Αν όμως το δικαστήριο, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, αποφασίσει ότι η περιουσιακή παροχή υπερβαίνει το μέτρο αυτό, το υπερβάλλον μέρος της γονικής παροχής, θεωρείται δωρεά, και μόνο για αυτό και ως προς αυτό έχουν εφαρμογή οι περί δωρεάς διατάξεις. Αν δηλαδή η παροχή υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, τότε πρόκειται για μικτή σύμβαση, δηλαδή σύμβαση γονικής παροχής για το ποσό που ανταποκρίνεται στο μέτρο των περιστάσεων και για το ποσό που περνάει τα όρια του μέτρου σύμβασης δωρεάς, η οποία υπόκειται στον τύπο της ΑΚ 498.

Για να προσδιορίσει την έννοια «του μέτρου που επιβάλλουν οι περιστάσεις» το δικαστήριο θα λάβει υπόψη του διάφορα κριτήρια, όπως την οικονομική κατάσταση του γονέα κατά τη σύσταση της παροχής, την οικογενειακή κατάσταση του, τον αριθμό των τέκνων, τις ανάγκες του τέκνου προς το οποίο γίνεται η παροχή, καθώς και την οικονομική κατάσταση των άλλων τέκνων .

Ο Γονέας λοιπόν που μέσω αγωγής θα επιδιώξει την ανατροπή της σύμβασης της γονικής παροχής ως προς το υπερβάλλον, για τον λόγο ότι ως προς αυτό η ως άνω σύμβαση αποτελεί δωρεά, οφείλει να επικαλείται άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, όπως επίσης και το έννομο συμφέρον του.

Στη περίπτωση που κριθεί ότι η περιουσιακή επίδοση υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, τότε η παροχή αποτελεί δωρεά ως προς το υπερβάλλον, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη δωρεά ως προς το υπερβάλλον, μεταξύ των οποίων και οι διατάξεις περί ανάκλησης των άρθρων 505 έως 510 ΑΚ, με απλή μονομερή δήλωση του γονέα, απευθυντέα προς το τέκνο του.

Νομική Φύση δικαιώματος

Το δικαίωμα ανάκλησης είναι διαπλαστικό, καθώς μετατρέπει τη σύμβαση δωρεάς σε σχέση εκκαθάρισης. Επίσης, είναι δικαίωμα αμεταβίβαστο, ακατάσχετο και ακληρονόμητο μέχρι την άσκηση του από τον δωρητή.

Λόγοι Ανάκλησης της Δωρεάς – Γονικής Παροχής

Λόγοι ανάκλησης είναι η αχαριστία του δωρεοδόχου, η θανάτωση του δωρητή, η εμπόδιση ανάκλησης της δωρεάς, η παράλειψη εκτέλεσης του τρόπου και η επιγένεση ή η αναγνώριση τέκνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέρη, στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων, μπορούν να συμφωνήσουν και άλλους λόγους ανάκλησης, όπως με απλή μεταμέλεια του δωρητή.

Τρόπος – Διαδικασία Ανάκλησης

Πρόκειται για μονομερή, απευθυντέα και άτυπη δήλωση, ακόμα και όταν το αντικείμενο της Γονικής Παροχής – Δωρεάς είναι ακίνητο . Είναι ανεπίδεκτη αιρέσεως ή προθεσμίας και επιφέρει τα αποτελέσματά της από την περιέλευση της στο δωρεοδόχο – αποδεχόμενο τη Γονική Παροχή τέκνο . Αποτελεί διαπλαστικό δικαίωμα, καθώς καταργεί το εκ της γονικής παροχής / δωρεάς δικαίωμα του στο δωρεοδόχου – αποδεχόμενου τη Γονική Παροχή τέκνου και την έννομη σχέση που προέκυψε εκ της γονικής παροχής – δωρεάς.

Λόγω ακριβώς της φύσης της δήλωσης ως απευθυντέας, δεν αρκεί η με συμβολαιογραφική πράξη δήλωση ανάκλησης της γονικής παροχής – δωρεάς, αλλά απαιτείται προσθέτως γνωστοποίηση από αυτόν στον δωρεοδόχο – αποδεχόμενο τη Γονική Παροχή τέκνο, με κοινοποίηση αντιγράφου της πράξης αυτής, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την οποία σε περίπτωση αμφισβήτησής, το βάρος απόδειξης της, το φέρει ο παρέχων γονέας – δωρητής, καθώς συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την επέλευση των επιδιωκόμενων έννομων συνεπειών. Η δήλωση ανάκλησης πρέπει να περιέχει τον λόγο της ανάκλησης και τα πραγματικά περιστατικά που τον θεμελιώνουν.

Η Γονική παροχή – δωρεά δεν καθίσταται άκυρη, αλλά αφαιρείται η νομική της αιτία, η οποία έκτοτε καθίσταται ανίσχυρη.

Με την ανάκληση δεν μεταβάλλεται η εμπράγματη κατάσταση που υπάρχει τη στιγμή της ανακλήσεως της γονικής παροχής – δωρεάς, ούτε ανατρέπεται αυτοδικαίως η εκποιητική δικαιοπραξία του αντικειμένου της γονικής παροχής- δωρεάς, δηλαδή ο παρέχων γονέας – δωρητής δεν αποκτά ξανά την κυριότητα του αντικειμένου της γονικής παροχής – δωρεάς αυτοδικαίως και φυσικά δεν δικαιούται κατά το χρονικό αυτό σημείο να μεταβιβάσει την κυριότητα σε άλλον. Για τον λόγο αυτό, ο παρέχων γονέας – δωρητής έχει το δικαίωμα να αναζητήσει το αντικείμενο με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό και ειδικότερα λόγω λήξης της αιτίας για την οποία δόθηκε το πράγμα.

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη σύνταξη ενός συμβολαίου Γονικής Παροχής ή Δωρεάς η επιλογή ενός έμπειρου Δικηγόρου καθίσταται αναγκαία τόσο για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης και μεταγραφής όσο και για την αποφυγή κινδύνων προς των συμφέρον των παρεχόντων γονέων, όπως η αναγραφή στο συμβόλαιο περί παραίτησης από το δικαίωμα ανάκλησης.

Η Δικηγορική μας εταιρεία μέσω του άρτια καταρτισμένου νομικού τμήματος της, με μακρόχρονη εμπειρία στο Εμπράγματο και στο Οικογενειακό Δίκαιο, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο για εσάς αναφορικά με ζητήματα που προκύπτουν στις δικαιοπραξίες Γονικής Παροχής και Δωρεάς.

Αρθρογραφία

ΕΞΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Έξωση μετά από πλειστηριασμό

Έγκυρες πληροφορίες για τη διαδικασία έξωσης μετά από πλειστηριασμό. Πώς γίνεται η έξωση και ποια είναι τα δικαιώματα και οι δυνατότητες του οφειλέτη.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΑΞΕΙΣ

Κληρονομική Διαδοχή | Τάξεις

Βρείτε υπεύθυνες και έγκυρες απαντήσεις για τις τάξεις κληρονομικής διαδοχής, και μάθετε τί ισχύει για τους κληρονόμους και τις κληρονομιές με χρέη.

LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Leasing Ακινήτων για ιδιώτες

Γνωρίστε το πρωτοποριακό leasing ακινήτων, μία λύση για κόκκινα δάνεια, που δίνει την ευκαιρία υπερχρεωμένοι δανειολήπτες να διατηρήσουν την περιουσία τους.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΩΝ

Πτώχευση | Απαλλαγή Χρεών

Πληροφορίες για την πτώχευση μικρού αντικειμένου & όλα τα βασικά στοιχεία για την παροχή 2ης ευκαιρίας & τη δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ακυρότητα Συμβάσεων – Δικαιοπραξιών

Βρείτε έγκυρες πληροφορίες για την ακυρότητα συμβάσεων & δικαιοπραξιών, τους λόγους ακυρότητας καθώς & την προστασία δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δικαστική συμπαράσταση

Ο θεσμός της Δικαστικής συμπαράστασης. Βρείτε στοιχεία για τη νομολογία & τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται στην Ελλάδα για τη Δικαστική συμπαράσταση.