ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ

Κτηματολογικές Διορθώσεις - Περιπτώσεις

Βρείτε έγκυρες, χρηστικές πληροφορίες και παραδείγματα, για τις διαδικασίες διόρθωσης στοιχείων σε περιπτώσεις λανθασμένων κτηματολογικών αποτυπώσεων.
Με την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έχει παύσει πλέον να λειτουργεί το σύστημα του Υποθηκοφυλακείου, με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να ανησυχούν σχετικά με την ακίνητη περιουσία τους και κυρίως με την αποτύπωση αυτής στα Κτηματολογικά Βιβλία και Φύλλα του εκάστοτε Κτηματολογικού Γραφείου.

Δεν είναι δε λίγες οι περιπτώσεις που απαιτούνται να λάβουν χώρα διορθώσεις βάσει των οριζόμενων στον Νόμο 2664/1998, προκειμένου να μπορούν να καταχωρισθούν πράξεις, όπως συμβόλαια αγοραπωλησίας, αποδοχή κληρονομιάς, εγγραφή προσημείωσης υποθήκης κ.α.

Ποιες είναι οι διαδικασίες διόρθωσης των αρχικών εγγραφών;
Ανάλογα με το είδος του σφάλματος που προκύπτει, οι αρχικές εγγραφές μπορούν να διορθωθούν με εξωδικαστική διαδικασία μέσω Αίτησης Διόρθωσης προδήλου Σφάλματος ή Αίτησης του άρθρου 6 παράγραφος 4 είτε με δικαστικές ενέργειες, όπου για τη διόρθωση απαιτείται η μεσολάβηση του αρμοδίου δικαστηρίου και η έκδοση σχετικής απόφασης.
Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα σφαλμάτων που η διόρθωση γίνεται χωρίς δικαστική απόφαση;
Συνηθισμένα σφάλματα με δυνατότητα διόρθωσης χωρίς Δικαστική Απόφαση, μέσω της Κατάθεσης Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος, είναι τα ακόλουθα :

Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου, όπως ΑΦΜ, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κ.α

Λάθη στα στοιχεία του συμβολαίου

Μη αναγραφή του τόμου και του αριθμού στον τίτλο κτήσης του δικαιούχου
Μη αναγραφή των βαρών (Προσημειώσεις – Κατασχέσεις) στο ΚΑΕΚ του ακινήτου
Μη αναγραφή τυχόν παρακολουθημάτων ή κτισμάτων όπως αποθήκες, πάρκινγκ ή κτίσματα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Μετά τις αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο Άρθρο 13 ν 4821/2021 – Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» Τροποποίηση της υποπερ. αα’ της περ. β’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998, είναι εφικτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την συναίνεση του Δημοσίου, η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής κατά την οποία φέρεται το ακίνητο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», μετά την κατάθεση σχετικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, είχα προβεί σε Γονική Παροχή Ψιλής κυριότητας προς τα τέκνα μου, παρακρατώντας την επικαρπία. Στη συνεχεία παραιτήθηκα από την επικαρπία, ωστόσο στο ΚΑΕΚ του ακινήτου, εμφανίζομαι ως επικαρπωτής. Για τη διόρθωση θα χρειαστεί δικαστική απόφαση;

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν απαιτείται δικαστική απόφαση, αλλά η διόρθωση γίνεται με την κατάθεση της Αίτησης του άρθρου 6 παράγραφος 4 του ως άνω νόμου και την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στις παραγράφους 2 και 3 του ως άνω νόμου.
Τι είναι η διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών των κτηματολογικών εγγραφών;
Πολύ συχνά εντοπίζεται διαφορά στη θέση, στο σχήμα, στα όρια και στο εμβαδόν ενός ακινήτου μεταξύ του πώς εμφανίζεται στα Κτηματολογικά Βιβλία και φύλλα και πώς είναι στην πραγματικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων υπό τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου μεταξύ των οποίων είναι και η συναίνεση των ιδιοκτητών των γειτονικών ακινήτων που επηρεάζονται από τις μεταβολές, ενώ η αίτηση που υποβάλλεται συνοδεύεται πέραν των τίτλων κυριότητας και από τοπογραφικό διάγραμμα που αποτυπώνει την γεωμετρική μεταβολή που επέρχεται.
Αν δεν δηλώσω ποτέ τα ακίνητα μου στο Κτηματολόγιο, τι προβλήματα μπορώ να έχω;
Δεδομένου ότι η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από τον νόμο υποχρεωτική αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Σημειώνεται δε, πως οι πολίτες δεν μπορούν να μεταβιβάσουν αλλά ούτε και να πουλήσουν την περιουσία τους, αν πρώτα δεν έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο.

Επίσης τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της Κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να εκδοθεί απόφαση Δικαστηρίου, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί μια απλή αίτηση διόρθωσης, χρειάζεται να απευθυνθώ σε κάποιο Δικηγόρο;
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η οποιαδήποτε διόρθωση ακόμα και χωρίς Δικαστήριο, δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία, αλλά απαιτεί την συνδρομή ενός έμπειρου Δικηγόρου, ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεση και τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν και μετά την έρευνα ακίνητης περιουσίας και τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών θα μπορεί να προβεί στην κατάθεση της απαραίτητης Αίτησης, περιορίζοντας στο ελάχιστο τους κινδύνους απόρριψης αυτής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Κτηματολογίου.

Η έμπειρη νομική ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας ΑΝΝΑ Α ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με εξειδίκευση σε ζητήματα Εμπραγμάτου Δικαίου – Ακινήτων και Κτηματολογίου, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο για την εξακρίβωση τυχόν λαθών – σφαλμάτων κατά τις Κτηματολογικές Εγγραφές και την προάσπιση των τυχόν θιγόμενων δικαιωμάτων μέσω της κατάθεσης σχετικών Αιτήσεων Διόρθωσης ή της κατάθεσης Αγωγών, έχοντας μέχρι σήμερα αναλάβει με επιτυχία πολλές υποθέσεις Κτηματολογικών Διαφορών.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Συχνές Ερωτήσεις

AUDIT JURIDIQUE DES VENTES IMMOBILIÈRES EN GRECE

Νομικός έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά

Γιατί είναι σημαντικός ο νομικός έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά. Τί περιλαμβάνει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι ενέργειες που θα σας προστατεύσουν.

ΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΙΝΗΤΟΥ

Νομή Ακινήτου – Κινητού | Τί είναι

Μάθετε τί είναι η νομή, αν είναι δυνατή η απόκτηση νομής σε ακίνητο ή κινητό, και αν η νομή κληρονομείται. Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα πράξεων νομής.

LAW COACHING

Law Coaching | Νομική Καθοδήγηση

Τί σημαίνει Law Coaching και σε ποιους απευθύνεται; Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα & μάθετε σε ποιες νομικές διαφορές μπορεί να εφαρμοστεί.