ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français

Τομείς Ενασχόλησης

«Το πρώτο προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η Δικαιοσύνη»

Sigmund Freud

Διαθέτουμε άριστα καταρτισμένους συνεργάτες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

5

Οικογενειακές Διαφορές

Σύμφωνο Συμβίωσης, Διαζύγιο (Συναινετικό-Αντιδικία), Διατροφή τέκνων-συζύγων, Γονική Μέριμνα, Επιμέλεια – Συνεπιμέλεια, Επικοινωνία, Συμμετοχή στα αποκτήματα, Αγωγή προσβολής πατρότητας, Αναγνώριση Τέκνου, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Αναγνώριση Αλλοδαπών Αποφάσεων.

5

Κληρονομικές Διαφορές

Δημοσίευση Διαθήκης, Κήρυξη Διαθήκης Κυρίας, Αγωγή Προσβολής Διαθήκης, Αποδοχή και Αποποίηση Κληρονομιάς, Έκδοση Κληρονομητηρίου, Αγωγή Προσβολής Νόμιμης Μοίρας, Αγωγή Μέμψης Άστοργης Δωρεάς, Αγωγή Περί Κλήρου, Έκδοση Πιστοποιητικών Κληρονομιάς.
5

Κτηματολόγιο

Υποβολή Δηλώσεων, Διορθώσεις Κτηματολογικών Εγγραφών, Γεωμετρικές Μεταβολές, Αγωγές – Ενστάσεις.
5

Αστικές και Εμπορικές Μισθώσεις

Μισθωτικές Διαφορές, Διαταγές Απόδοσης Μισθίου, Αγωγές Αναπροσαρμογής Μισθώματος, Αγωγές Καταβολής Μισθωμάτων και Κοινοχρήστων.
5

Προστασία Προσωπικότητας

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).
5

Αγωγές Αυτοκινήτων

Αγωγές Αποζημίωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων, Εξωδικαστικοί Συμβιβασμοί με Ασφαλιστικές Εταιρίες.
5

Αγωγές Νομής και Κυριότητας Ακινήτων

5

Σύνταξη και Έλεγχος Συμφωνητικών κάθε είδους

5

Δίκαιο του Καταναλωτή

5

Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας, Επικοινωνία με Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, Επιμέλεια Συμβολαίων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με γνώμονα τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομικής ζωής και του συνεχώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου στο χώρο του επιχειρείν, μέσω εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των σύγχρονων επιχειρήσεων και οι διαρκείς και αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές καθιστούν απολύτως αναγκαία, για κάθε επιχείρηση, τη συνδρομή εξειδικευμένου νομικού συμβούλου, ο οποίος θα εποπτεύει κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με γνώμονα τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομικής ζωής και του συνεχώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου στο χώρο του επιχειρείν, μέσω εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των σύγχρονων επιχειρήσεων και οι διαρκείς και αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές καθιστούν απολύτως αναγκαία, για κάθε επιχείρηση, τη συνδρομή εξειδικευμένου νομικού συμβούλου, ο οποίος θα εποπτεύει κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, μέσω των νομικών συμβουλών μας, από τις πρώτες ενδείξεις οικονομικής δυσπραγίας οποιουδήποτε φυσικού, ή νομικού προσώπου έως την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας, της Εξυγίανσης ή της Πτώχευσης.

Το νομικό μας τμήμα είναι πλήρως καταρτισμένο σε θέματα που άπτονται της διαδικασίας Πτώχευσης και των αλλαγών που έχουν επέλθει με τον Νόμο 4738/2020.

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένη Νομική Κάλυψη και Συμβουλευτική σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας (έναρξη, λειτουργία, διακοπή).

Ενδεικτικά :

5
Νομική υποστήριξη για την επιλογή της κάθε φορά ενδεδειγμένης μορφής εταιρείας.
5
Ίδρυση – Σύσταση εταιρειών (Α.Ε , ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, κλπ)
5
Σύνταξη Καταστατικών – Τροποποίηση Καταστατικών
5
Σύνταξη παντός τύπου εταιρικού εγγράφου
5
Εταιρικές Συναλλαγές
5
Μεταβολές Εταιρείας (Λύση – Πτώχευση – Εκκαθάριση)
5
Πτωχευτική διαδικασία και Δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών προτύπων και ευρεσιτεχνιών σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

5
Έρευνα για τη διαπίστωση της πιθανότητας αποδοχής ονομασιών ως εμπορικών σημάτων.
5
Έλεγχο και καταχώριση σημάτων (ημεδαπών, κοινοτικών και διεθνών).
5
Νομική Εκπροσώπηση στο πλαίσιο προστασίας σημάτων, σε περίπτωση προσβολής τους.
5
Καταχώρηση μεταβιβάσεων σημάτων, αλλαγών επωνυμίας, ή έδρας του δικαιούχου τους.
5
Κατοχύρωση και Προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η πολυετής εμπειρία μας και κατάρτιση μας στο δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων και συγκεκριμένα στη σχέση τράπεζας και πελάτη και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μας έχουν κατατάξει στις πλέον καινοτόμες Δικηγορικές Εταιρείες στο Τραπεζικό Δίκαιο.
Οι γνώσεις μας εμπλουτίζονται με νέες θεματικές, οι οποίες απασχολούν έντονα την οικονομική ζωή της χώρας τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τη χρηματοπιστωτική κρίση και τις συνεχείς αλλαγές που βιώνουμε.

Παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την πιστοδότηση φυσικών ή νομικών προσώπων που βρίσκονται σε κρίση και την αναπροσαρμογή συμβάσεων, λόγω της μεταβολής των οικονομικών δυνατοτήτων τους, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και άλλα.

5
Συμβουλές για την κατάρτιση τραπεζικών συμβάσεων
5
Ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
5
Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί
5
Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων
5
Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση
5
Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας
5
Ρυθμίσεις – Αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων (Κόκκινα Δάνεια)
5
Εξαλείψεις Προσημειώσεων
5
Συναινετικές – Αναγκαστικές Προσημειώσεις
5
Κατάσχεση Κινητής – Ακίνητης Περιουσίας
5
Κατάσχεση εις χείρας τρίτων
5
Ανακοπές (σύνταξη και παράσταση) – Αναστολές- Σημειώματα
5
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί