ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τις μισθωτικές διαφορές

Βρείτε υπεύθυνες και σαφείς απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τις μισθωτικές διαφορές.
Μετά τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων στην ΑΑΔΕ και την πρόβλεψη διαδικασίας για δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία, έχει καταργηθεί το μισθωτήριο;

Όχι. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και για τον λόγο αυτό η ως άνω δήλωση καταλαμβάνει τόσο τις έγγραφες όσο και τις προφορικές συμφωνίες μίσθωσης. Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.

Για ποιους λόγους εκτιμάτε ότι εκτός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, θα πρέπει τα μέρη να υπογράφουν και έγγραφο μισθωτήριο;

Η σύνταξη ενός μισθωτηρίου με έγγραφο τύπο εξασφαλίζει στα συμβαλλόμενα μέρη την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους  με αναλυτικό τρόπο  και με σαφήνεια.

Επίσης το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι με έγγραφο μισθωτήριο, καθίσταται πιο εύκολη η απόδειξη των συμφωνηθέντων κι ως εκ τούτου, ταχύτερη η αποβολή από το μίσθιο αν ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα μισθώματα που έχουν συμφωνηθεί.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλει το συμφωνηθέν ενοίκιο και έχει υπογραφεί μόνο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, δεν μπορώ να προχωρήσω σε έξωση του;

Αν και η ύπαρξη και προσκόμιση του ιδιωτικού συμφωνητικού, δηλαδή του μισθωτηρίου εγγράφου, δεν ορίζεται νομοθετικά ούτε επιβάλλεται ερμηνευτικά ως απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης διαταγής καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μίσθιου, στην νομολογία έχει επικρατήσει να προσκομίζεται σχεδόν πάντοτε το έγγραφο αυτό και να αποτελεί μάλιστα το βασικότερο έγγραφο από το οποίο αρχίζει ο αρμόδιος δικαστής την εξέταση των προϋποθέσεων έκδοσης της διαταγής πληρωμής των μισθωμάτων ή απόδοσης του μίσθιου.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με μόνη την υπογραφή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, έκαστο μέρος δύναται να προστατευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ωστόσο τα ζητήματα απόδειξης σχετικά με τα συμφωνηθέντα περιπλέκονται καθώς τις περισσότερες φορές στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια δεν αναφέρονται περιγραφικά και λεπτομερώς σημαντικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν (π.χ. πρόωρη λύση, τύχη εγγύησης κ.λπ.).

Είναι απαραίτητη η συνδρομή ενός δικηγόρου κατά την κατάρτιση ενός μισθωτηρίου;

Δυστυχώς η πλειονότητα των ανθρώπων θεωρεί τη σύνταξη και την υπογραφή ενός μισθωτηρίου μια απλή και τυπική διαδικασία και τα μέρη προσέρχονται μόνα τους στην υπογραφή του μισθωτηρίου ή απευθύνονται για την σύνταξη τους, σε μη νομικούς και τούτο δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στην πορεία των μισθωτικών σχέσεων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι με το μισθωτήριο δεσμεύονται αμφότερα τα μέρη σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί σε αυτό. 

Για αυτό ακριβώς τον λόγο και δεδομένου ότι στο πλαίσιο μιας μισθωτικής σχέσης μπορεί να προκύψουν σημαντικά προς επίλυση νομικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η μη καταβολή μισθωμάτων για αρκετό χρονικό διάστημα, η παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης, η πρόκληση σημαντικών φθορών στο μίσθιο, η μη έγκαιρη ανανέωση του μισθωτηρίου κ.α, η συνδρομή ενός έμπειρου Δικηγόρου είναι επιβεβλημένη προκειμένου να μπορέσει να προασπίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του εντολέα του, τόσο κατά την σύνταξη του μισθωτηρίου όσο και σε περίπτωση μη τήρησης των όσων έχουν συμφωνηθεί.

Η συμμετοχή ενός Δικηγόρου στην κατάρτιση του μισθωτηρίου κρίνεται απαραίτητη για την ορθή αποτύπωση των όρων αυτού, βάσει των οποίων τα μέρη θα δεσμευθούν και την αποφυγή στο μέλλον πολυδάπανων και πολύχρονων δικαστικών διενέξεων μεταξύ των μερών. 

Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού μισθωτηρίου;

 Για αστικές μισθώσεις (κατοικίας), για επαγγελματικές μισθώσεις, για βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός ψηφιακής πλατφόρμας, για αγροτικές/γεωργικές, για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος).

Μπορεί να υποβληθεί έγκυρα ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη δεν έχει ΑΦΜ;
Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να του χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Χωρίς Α.Φ.Μ. δεν είναι δυνατόν να καταχωρήσει δήλωση. Σε δύο μόνο περιπτώσεις δύναται να μην έχει Α.Φ.Μ. ο μισθωτής:
  • Αλλοδαπός μισθωτής: Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται ο αριθμός διαβατηρίου ή ο αριθμός ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και η χώρα προέλευσης. Σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων – φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καταχωρείται ο ΑΦΜ του μισθωτή, εφόσον υφίσταται, ή τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, χώρα φορολογικής κατοικίας).
  • Νομικά πρόσωπα υπό σύσταση: η περίπτωση αφορά μίσθωση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη Α.Φ.Μ. από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ). Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο Α.Φ.Μ. του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια, όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει Α.Φ.Μ., ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο TAXISnet, προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης μέσα στον επόμενο μήνα από τη χορήγηση Α.Φ.Μ. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρηθεί ο Α.Φ.Μ., τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση), αλλά πρέπει να επιλεγεί ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρηθεί ο αριθμός καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πρωτοκόλλου Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»;
Βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015 (ΦΕΚ 143/09/11/2015), η αναγραφή του πρωτοκόλλου Π.Ε.Α. στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είναι υποχρεωτική. Επομένως, αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α., πρέπει να συμπληρώσετε, υποχρεωτικά, τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ»

H έμπειρη νομική ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας ΑΝΝΑ Α ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με εξειδίκευση σε ζητήματα Μισθωτικών Διαφορών, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο για την σύνταξη τόσο ιδιωτικών όσο και επαγγελματικών / εμπορικών μισθωτηρίων και την προάσπιση των δικαιωμάτων που τυχόν προσβληθούν μέσω της άσκησης διαταγής πληρωμής καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μίσθιου, έχοντας μέχρι σήμερα αναλάβει με επιτυχία πολλές υποθέσεις μισθωτικών διαφορών.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Συχνές Ερωτήσεις

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ

Κτηματολόγιο | Διόρθωση λαθών

Βρείτε έγκυρες, χρηστικές πληροφορίες και παραδείγματα, για τις διαδικασίες διόρθωσης στοιχείων σε περιπτώσεις λανθασμένων κτηματολογικών αποτυπώσεων.

AUDIT JURIDIQUE DES VENTES IMMOBILIÈRES EN GRECE

Νομικός έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά

Γιατί είναι σημαντικός ο νομικός έλεγχος ακινήτου πριν την αγορά. Τί περιλαμβάνει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι ενέργειες που θα σας προστατεύσουν.

ΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΙΝΗΤΟΥ

Νομή Ακινήτου – Κινητού | Τί είναι

Μάθετε τί είναι η νομή, αν είναι δυνατή η απόκτηση νομής σε ακίνητο ή κινητό, και αν η νομή κληρονομείται. Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα πράξεων νομής.

LAW COACHING

Law Coaching | Νομική Καθοδήγηση

Τί σημαίνει Law Coaching και σε ποιους απευθύνεται; Δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα & μάθετε σε ποιες νομικές διαφορές μπορεί να εφαρμοστεί.