ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

 • Ελληνικά
 • English
 • Français
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Μάθετε όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης και βρείτε τα βασικά στάδια της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσετε.

Τί είναι η εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης;

Πρόκειται για την διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο οφειλέτης, εφόσον έχει προχωρήσει σε αποπληρωμή του δανείου του για εξασφάλισή του οποίου είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης, καθώς αυτή είναι πλέον άνευ αντικειμένου. Με αυτόν τον τρόπο το ακίνητο του ελευθερώνεται από την εμπράγματη εξασφάλιση και τα κόκκινα δάνεια αποτελούν παρελθόν για τον ίδιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1330 ΑΚ: Η προσημείωση εξαλείφεται:

 1. με συναίνεση του δανειστή,
 2. με δικαστική απόφαση που ανακαλεί την απόφαση που είχε διατάξει την εγγραφή της προσημείωσης ή απόφαση που διατάσσει την εξάλειψη της
 3. αν από την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης πέρασαν ενενήντα ημέρες χωρίς η προσημείωση να τραπεί σε υποθήκη.

Απαιτείται η συνδρομή δικηγόρου για την εξάλειψη προσημείωσης Υποθήκης;

Η συνδρομή ενός έμπειρου Δικηγόρου είναι απαραίτητη και υποχρεωτική τόσο για την έναρξη όσο και για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας εξάλειψης Προσημείωσης Υποθήκης, καθώς ο ίδιος θα συντάξει και θα επιμεληθεί τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ η παράσταση του ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική.
Ο οφειλέτης μπορεί να μην παρασταθεί κατά την ημερομηνία της δικασίμου, εφόσον έχει ορίσει Πληρεξούσιο Δικηγόρο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ειδικό πληρεξούσιο).

Ποια είναι τα βασικά στάδια της διαδικασίας;

Η διαδικασία εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης ξεκινάει με την υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 683 παρ. 3 του ΚΠολΔ (ν. 4842/2021) είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, με εξαίρεση την περίπτωση που η προσημείωση υποθήκης είχε εγγραφεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, οπότε η αίτηση για την εξάλειψη αυτής θα πρέπει να κατατεθεί στο Μονομελές
Πρωτοδικείο.
Στην αίτηση εξάλειψης προσημείωσης ζητείται να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία διατάζει την ανάκληση της απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό σας και την εξάλειψη της προσημείωσης.
Η διαδικασία εξάλειψης της προσημείωσης υποθήκης γίνεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Συναινετική άρση προσημείωσης

Ο οφειλέτης αφού αποπληρώσει το δάνειο για το οποίο έχει προσημειώσει το ακίνητό του, καταθέτει αίτηση στην τράπεζα ή στο Fund στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η απαίτηση και ζητάει τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης και συναίνεσης για την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης.
Αφού λάβει την σχετική Βεβαίωση Εξόφλησης μέσω του Πληρεξούσιου Δικηγόρο του, ο οποίος θα έρθει σε επικοινωνία με τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο της Τράπεζας ή του Fund μπορεί να καταθέσει την ως άνω αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο, με αίτημα την ανάκληση της απόφασης εγγραφής με σκοπό την εξάλειψη της προσημείωσης από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου.
Η απόφαση εξάλειψης εκδίδεται άμεσα και όλη η διαδικασία μπορεί να περατωθεί ακόμη και εντός 10-20 ημερών, ανάλογα και το φόρτο των Δικαστηρίων.
Σε περίπτωση που έχει ή πρόκειται να υπογραφεί προσύμφωνο πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, για εξασφάλιση των συμφερόντων του αγοραστή στην πράξη απαιτείται η προσκόμιση από τον πωλητή της ως άνω σχετικής βεβαίωσης.

Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης κατ’ αντιδικία

Στην κατ’ αντιδικία εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, ο δικηγόρος του οφειλέτη καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Η απόφαση του δικαστηρίου για την άρση της προσημείωσης εκδίδεται σε μεγαλύτερο διάστημα (συνηθέστερα σε 3 με 5 μήνες).
Και στις δύο διαδικασίες η εξάλειψη Προσημείωσης ολοκληρώνεται αφού εκδοθεί η δικαστική απόφαση και τούτη κατατεθεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να «διαγραφεί» από το βιβλίο βαρών ή το κτηματολογικό φύλλο αντίστοιχα η εγγραφείσα προσημείωση υποθήκης.

Τι γίνεται όταν η Προσημείωση Υποθήκης έχει εγγραφή με Διαταγή Πληρωμής;

Πιο σύνθετη είναι η εξάλειψη της προσημείωσης η οποία γράφτηκε με διαταγή πληρωμής. Πάντως, και εδώ πρόκειται για εξάλειψη προσημείωσης, η οποία, ανεξάρτητα από τον τρόπο που γράφηκε, παραμένει ασφαλιστικό μέτρο, άρα και η εξάλειψη της πρέπει να διαταχθεί μ` αυτές τις διατάξεις.
Εξάλλου, κατά την κρατούσα στη θεωρία και νομολογία κρίση, ανεξάρτητα από το ζήτημα της εφαρμογής ή μη της ΚΠολΔ 724 § 2, για το οποίο υπάρχει διχογνωμία, η αίτηση για εξάλειψη προσημείωσης που έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής εκδικάζεται από το εκδώσαν τη διαταγή πληρωμής δικαστήριο, εφόσον βεβαίως συντρέχει προς τούτο λόγος, όπως εξόφληση της απαίτησης, ή ακύρωση της διαταγής πληρωμής κ.λπ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο της Απόφασης Εγγραφής Προσημείωσης Υποθήκης,
 • Απόφαση περί έγκρισης ολικής/μερικής εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης, χορηγηθείσα από την Τράπεζα ή Fund ή τον οποιονδήποτε χρηματοπιστωτικό φορέα ή ιδιώτη.
 • Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου και προσωρινό κτηματολογικό φύλλο από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης
 • Συμβόλαιο του Ακινήτου.

Έγγραφα που θα χρειαστούν στο Δικαστήριο:

 • Αίτηση προς το Δικαστήριο
 • Προσχέδιο απόφασης άρσης προσημείωσης
 • Δήλωση συναίνεσης της τράπεζας
Δεδομένου ότι κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή, ενδεχομένως να απαιτηθούν επιπλέον ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως διόρθωση προδήλου σφάλματος στο Κτηματολόγιο, αν το ακίνητο δεν έχει καταχωρηθεί ορθά (διόρθωση κτηματολογίου) ή διόρθωση της εγγραφής απόφασης προσημείωσης λόγω λαθών κατά την μεταφορά της εγγραφής από το Υποθηκοφυλακείο στο Κτηματολόγιο. Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί η διόρθωση τετραγωνικών στο Κτηματολόγιο (διόρθωση αρχικών εγγραφών στο κτηματολόγιο) ή ακόμα και η δήλωση ακινήτου στο κτηματολόγιο (ηλεκτρονική διόρθωση κτηματολογίου) .

Η Δικηγορική μας Εταιρεία με πάνω από 20 έτη ενεργή παρουσία σε υποθέσεις αγοροπωλησίας ακινήτων, συμβολαίων, εγγραφής και εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης και με κατάρτιση στο Τραπεζικό και Αστικό Δίκαιο, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο για τους οφειλέτες εκείνους που θέλουν να προχωρήσουν σε άρση της Προσημείωσης που βαραίνει το ακίνητο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να κλείσετε ραντεβού στην έδρα της Δικηγορικής μας εταιρείας, ώστε να σας δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες για την διαδικασία εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης.
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).
Image by 8photo on Freepik

Συχνές Ερωτήσεις

ΑΥΛΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άυλο Διαζύγιο | Διαδικασία

Δείτε πώς μπορεί να λυθεί ένας γάμος με άυλο διαζύγιο (συναινετικό διαζύγιο) ηλεκτρονικά & βρείτε οδηγίες και πληροφορίες για διαζύγιο express.