ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας

+ 30 210 82 50 008
+ 30 210 82 50 164

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση

[email protected]

  • Ελληνικά
  • English
  • Français
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Δικαιώματα, Υποχρεώσεις & Δικαιολογητικά

Τί είναι Σύμφωνο Συμβίωσης; Βρείτε έγκυρες πληροφορίες και μάθετε τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για το σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα.
12 Δεκεμβρίου 2022

Στην Ελλάδα το σύμφωνο συμβίωσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 4356/2015, με τον οποίο αντικαταστάθηκε ο Ν. 3719/2008.

Με το νόμο 4356/2015 επήλθαν καταλυτικές αλλαγές τόσο σε νομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, δεδομένου ότι θεσμοθετείται μία νέα εναλλακτική μορφή οικογένειας, με έντονο το στοιχείο της ιδιωτικής βούλησης και αυτονομίας, καθώς οι άνθρωποι δεν διαφοροποιούνται και δεν διαχωρίζονται ούτε βάσει φύλου, ούτε βάσει θρησκειών αλλά ο νομοθέτης τους αντιμετωπίζει ως ίσους απέναντι στην επιθυμία τους για τη δημιουργία μιας μόνιμης συμβίωσης και την επίλυση ζητημάτων που θα προκύψουν από αυτή.

Με τον θεσμό του Συμφώνου Συμβίωσης, η Ελλάδα ακολουθεί έμπρακτα τις πολιτισμικές και κοινωνικές επιρροές του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, που κυριαρχείται από τις φιλελεύθερες ιδέες και την πολλαπλότητα των προτύπων συμπεριφοράς, καθώς μεταξύ άλλων καλύπτεται το νομοθετικό κενό που υπήρχε για ορισμένες ομάδες πολιτών που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις τέλεσης θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου, καθώς πλέον ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να προβούν στη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης.

Παρ’ όλα αυτά, ο θεσμός του Συμφώνου Συμβίωσης είναι πρακτικά χρήσιμος όχι μόνο για ομόφυλα ζευγάρια αλλά και για νέα ετερόφυλα ζευγάρια που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις, ή και την έλευση ενός νέου μέλους στην οικογένειά τους, ανεξαρτήτως της τέλεσης γάμου.

Τί είναι σύμφωνο συμβίωσης

Σύμφωνα με διατάξεις του Ν. 4356/2015, το σύμφωνο συμβίωσης είναι η συμφωνία δύο
ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης), η οποία καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Ουσιαστικά τα μέρη που θα συνυπογράψουν το σύμφωνο συμβίωσης αποφασίζουν την ρύθμιση της κοινής τους συμβίωσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο υπογράφουν ενώπιον Συμβολαιογράφου.

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να υπογραμμιστεί ότι κατά την υπογραφή ενός Συμφώνου
Συμβίωσης κρίνεται άκρως διαφωτιστικός και σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητος ο ρόλος ενός έμπειρου Δικηγόρου με εξειδικευμένες γνώσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο, δεδομένου ότι για όλες τις σχέσεις μεταξύ των συντρόφων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την έγγαμη συμβίωση (οι γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα), μόνο όταν δεν υπάρχει αντίθετη ή όταν δεν υπάρχει καθόλου ρύθμιση από πλευράς των προσώπων που υπογράφουν το Σύμφωνο Συμβίωσης.

Ως εκ τούτου, η επιλογή ενός έμπειρου Δικηγόρου δύναται να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των συμβαλλομένων κατά την κατάρτιση του Συμφώνου Συμβίωσης, ορίζοντας και προβλέποντας τις συνέπειες που θα ακολουθήσουν της υπογραφής του.

Με την παρούσα επιγραμματική αναφορά μας στις κυριότερες διατάξεις, σχετικά με το Σύμφωνο Συμβίωσης, θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τις βασικές γραμμές αυτού του σημαντικού για την Ελληνική πραγματικότητα θεσμού, προκειμένου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να μπορεί να σταθμίσει τα συμφέροντα του πριν την απόφαση του για την υπογραφή ενός Συμφώνου Συμβίωσης. Υπογραμμίζουμε ότι οι παρεχόμενες στο παρόν άρθρο, πληροφορίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εξατομικευμένη παροχή νομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνο Συμβίωσης στην Ελλάδα. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Σε κάθε περίπτωση οι βασικές διαφορές ενός συμφώνου συμβίωσης με έναν γάμο είναι κυρίως ότι το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να συναφθεί μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών αλλά και ότι λύνεται πολύ ευκολότερα από ότι έναν γάμο.

Βάσει των διατάξεων του Νόμου 4356/2015 περί Συμφώνου Συμβίωσης μετά την υπογραφή του, τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης εξομοιώνονται ουσιαστικά με τους έγγαμους, καθώς εάν δεν ορίζεται κάτι ειδικότερα στο σύμφωνο συμβίωσης που υπογράφεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις οικογενειακού δικαίου που ισχύουν για τους συζύγους με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο.

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης είναι πολύ ευκολότερη και ταχύτερη από ότι συμβαίνει με τη σύναψη θρησκευτικού γάμου, χωρίς μεγάλους χρονικούς περιορισμούς και καθυστερήσεις, καθώς η λύση του επέρχεται με τους εξής τρόπους: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του.

Συνοψίζοντας, αξίζει να φωτίσουμε ορισμένα ειδικότερα ζητήματα, τα οποία θα αποτελέσουν απάντηση σε πιθανές ερωτήσεις ανθρώπων που βρίσκονται πριν το στάδιο σύναψης ενός Συμφώνου Συμβίωσης ή ενδιαφέρονται για αυτό, σε σχέση με τον γάμο.

Ως προς το επώνυμο: Στον γάμο οι σύζυγοι μπορούν να προσθέτουν ληξιαρχικά στο επώνυμό τους το επώνυμο του συζύγου, στο σύμφωνο συμβίωσης το επώνυμο δεν μεταβάλλεται νομικά, αλλά μπορεί κάθε μέρος να χρησιμοποιεί «κοινωνικά» (δηλαδή άτυπα) το επώνυμο του συντρόφου.

Ως προς τα κληρονομικά δικαιώματα: Όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα με όσους έχουν προχωρήσει σε γάμο. Μια διαφορά είναι στο σύμφωνο συμβίωσης μπορεί το ένα μέρος να παραιτηθεί από το δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα, ενώ στο γάμο αυτό δεν είναι δυνατό.

Ως προς το δικαίωμα διατροφής σε περίπτωση χωρισμού: Δεν υπάρχει διαφορά ως προς τη διατροφή μεταξύ αυτών που έχουν προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης και αυτών που έχουν συνάψει γάμο. Αν στο κείμενο του συμφώνου, υπάρξει όρος περί παραίτησης από το δικαίωμα δικαιώματος διατροφής αυτός είναι άκυρος και δεν επηρεάζεται η σχετική αξίωση.

Ως προς την Ασφαλιστική Κάλυψη: Γίνεται δεκτό ότι μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το σύμφωνο αυτό έχει καταρτιστεί στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. από 24/12/2015. Τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία βάσει του Ν.3719/2008, θα πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Η Δικηγορική μας εταιρεία μέσω του άρτια καταρτισμένου νομικού τμήματος της και του δικτύου συμβολαιογράφων σε όλη την επικράτεια, δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμβουλο για τα πρόσωπα εκείνα που θα αποφασίσουν να συνυπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης, αποφασίζοντας την ρύθμιση της κοινής τους συμβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4356/2015.

Αρθρογραφία

LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Leasing Ακινήτων για ιδιώτες

Γνωρίστε το πρωτοποριακό leasing ακινήτων, μία λύση για κόκκινα δάνεια, που δίνει την ευκαιρία υπερχρεωμένοι δανειολήπτες να διατηρήσουν την περιουσία τους.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΩΝ

Πτώχευση | Απαλλαγή Χρεών

Πληροφορίες για την πτώχευση μικρού αντικειμένου & όλα τα βασικά στοιχεία για την παροχή 2ης ευκαιρίας & τη δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ακυρότητα Συμβάσεων – Δικαιοπραξιών

Βρείτε έγκυρες πληροφορίες για την ακυρότητα συμβάσεων & δικαιοπραξιών, τους λόγους ακυρότητας καθώς & την προστασία δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ανάκληση γονικής παροχής

Όλες οι βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε να προχωρήσει κανείς σε ανάκληση της Γονικής Παροχής – Δωρεάς την οποία έχει συστήσει.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δικαστική συμπαράσταση

Ο θεσμός της Δικαστικής συμπαράστασης. Βρείτε στοιχεία για τη νομολογία & τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται στην Ελλάδα για τη Δικαστική συμπαράσταση.